Delårsrapport januari-mars 2017: Fortsatt stark utveckling på försäkringsmarknaden

08:00 / 25 april 2017 GHP Specialty Care Pressmeddelande

  • Fortsatt stark organisk tillväxt
  • Satsningar på nya diagnosområden
  • Utökad kapacitet i befintliga lokaler möjliggör fortsatt expansion
Händelser efter balansdagens utgång
  •  Trygg-Hansa och GHP samarbetar kring vårdplanering
Första kvartalet 2017 
  • Försäljningsintäkterna ökade till 260,8 MSEK (231,5)
  • Organiska tillväxten uppgick till 11,0 procent (5,9)
  • EBITDA uppgick till 18,2 MSEK (18,1)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 7,0 procent (7,8)
  • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 8,2 MSEK (9,4)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,12)

VD-ord
Drivet av en hög efterfrågan och vår attraktivitet som arbetsgivare har vi haft en fortsatt stark organisk tillväxt på hela 11 procent under första kvartalet 2017. Som förväntat har den positiva resultatutvecklingen temporärt stagnerat, framförallt beroende på att vi är i den inledande operationella fasen i Förenade Arabemiraten. Vårt resultat från den delen av verksamheten är nu beroende på hur bra sjukhusen presterar på ett antal nyckeltal och det tar naturligtvis lite tid att få mätningar och en positiv utveckling på plats. Vi förväntar oss att göra betydande framsteg under året.

Under kvartalet har GHP tagit flera viktiga utvecklingssteg. Det är som sagt första fulla kvartalet vi är operativa i SKMCA i Förenade Arabemiraten, vi har startat en ny neurologisk verksamhet i Göteborg och startat ett nytt samarbete med Trygg Hansa. Vidare har vi anställt en ny VD till Ortho Center Stockholm, etablerat ett nytt behandlingserbjudande för överviktiga på Kirurgkliniken och expanderat vår infrastruktur i Lund.

Samarbetet med Trygg Hansa är ett viktigt steg framåt för vårt koncept Vårdsamverkan. Inom detta samarbete är vi ansvariga för att säkerställa att alla Trygg Hansas kunder får en så hög kvalitativ vård som möjligt genom effektiva vårdkedjor. Detta innebär att vi kan fortsätta utveckla våra koncept med att skapa samhällsnytta och på det sättet vara den bästa leverantören till våra kunder.

På Arytmicenter ser vi en minskning på intäktssidan då Karolinska har beslutat sig för att erbjuda behandlingar för patienter från andra landsting, detta trots att det redan är ett underbehandlat diagnosområde i Stockholm. Emellertid är behovet stort i Sverige så vi räknar med att komma upp i en normal verksamhet inom kort.

I Köpenhamn växer vi snabbt vilket har bidragit med en positiv utveckling de senaste kvartalen. I Århus har vi däremot fortsatta utmaningar med alldeles för låg efterfrågan för att kunna upprätthålla en effektiv verksamhet. Där behöver vi bredda erbjudandet till våra kunder med ytterligare specialiteter för att på detta sätt komma upp i en nivå där verksamheten kan planeras och bedrivas på ett effektivt sätt.

I Skåne har vi en mycket positiv utveckling med stor efterfrågan både från försäkringsbolag och landsting. Vi har därför utökat infrastrukturen med större kapacitet för mottagning, behandlingar och operation.

Det kommande kvartalet kommer vi att ha ett stort fokus på att starta upp vår nya vårdplaneringstjänst som skall börja ta emot patienter den 7 juli. Vi arbetar också med att utveckla vårt hälsofrämjande erbjudande som är en del av samarbetet med Trygg Hansa.

Vidare är det fortsatt fullt fokus på att vidareutveckla vår verksamhet i UAE.

Göteborg den 25 april 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

Daniel Öhman
VD

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet - "Kvalitet genom specialisering". GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GHP".

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 klockan 08.00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.