Fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter och kommersiella lokaler

Amasten Preferensaktie

Amasten beslutade i samband med uppbyggnaden av ett större kommersiellt bestånd att emittera preferensaktier som en del i finansieringsstrukturen. Bolagets fokus, sett till fastighetstyp och en spridd riskspridning, skapar ett förhållandevis högt kassaflödesbidrag vilket ger utrymme för preferensaktier som en tillväxtkatalysator.Amasten är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag med fokus på att förvärva, förvalta och förädla i huvudsak hyresbostadsfastigheter, men även till viss del lokaler och kontor, belägna i svenska mindre och medelstora orter. Portföljen har ett aktuellt marknadsvärde om ca 3 mdr SEK och består till 65% av bostäder med en geografisk tyngdpunkt i Finspång, Helsingborg, Härnösand och Strängnäs. Utöver detta äger Amasten fastigheter i ett antal mindre orter i Skåne och Blekinge.

Bolaget har en förhållandevis bred geografisk investeringsmarknad att förhålla sig till vilket innebär att ytterligare regioner kan adderas. Det som i huvudsak driver bolagets investeringsfokus är kassaflödesdrivna investeringar på orter med goda tillväxtförutsättningar och en stabil hyresmarknad. Samtidigt ämnar Amasten även förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som kan komma att avyttras.

Amasten börsnoterades 2013 och bestod initialt av ett mindre antal fastigheter. Under 2014, 2015, 2016 och 2017 har dock bolaget genom ett antal större transaktioner expanderat till nuvarande storlek med ambitionen att skapa en grund för att ta vara på de affärsmöjligheterna i den sektoriella och geografiska fokusen. Bolagets finansiella målsättning är att nå en avkastning på eget kapital uppgående till 10-12% per år, arbeta med en belåningsgrad understigande 70%  samt en räntetäckningsgrad överstigande 150%.

Preferensaktierna har företrädesrätt till en årlig utdelning om 20 SEK per preferensaktie förutsatt att bolagstämman i Amasten fattar utdelningsbeslut. Utbetalad utdelning sker kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt ingen rätt till utdelning.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.