Styrelseförändring i Aqeri Holding AB (publ) och nytt datum för bolagsstämma

17:00 / 21 april 2017 Aqeri Pressmeddelande

Bolagets styrelseordförande - Göran Starkebo - har aviserat att han utträder ur bolagets styrelse. Bedömningen är att en intressekonflikt har gjort det svårt att förena styrelseuppdraget med övriga åtaganden.

Styrelsen har informerats om att rekryteringsprocessen av en ny styrelseordförande med relevant bakgrund för den operationella verksamhet som bedrivs i Aqeri Holding AB:s dotterbolag pågår.
Bolagets årsstämma flyttas till nytt datum. Nytt datum är fredagen den 16 juni 2017 kl 18.00 på företagets kontor, Domnarvsgatan 7, 163 53 SPÅNGA, i Stockholm. Det ändrade datumet medför också att aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 juni, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 9 juni 2017.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Lisen Olander, VD, tel. 072-3096777

Denna information är sådan information som Aqeri Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 17.00 CET.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.