Handels- och kontorsfastigheter i fokus

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som fokuserar på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer där flera olika verksamheter kombineras. Bolagets ambition är att äga fastigheter med de bästa lägena i regioner med goda tillväxtutsikter.Fokus på handels- och kontorsfastigheter i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg

Handelsfastigheterna består av regionala köpcentrum, citygallerior samt storbutikshandelsplatser och står för drygt hälften av hyresintäkterna. Här ingår exempelvis Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Atrium Ljungbergs kontorsfastigheter är främst koncentrerade till Stockholm, där profilfastigheten Glashuset vid Slussen är den mest kända. De senaste åren har bolaget även gjort entré på Lindholmen i Göteborg genom ett par förvärv.

Atrium Ljungberg satsar mer på sin projektportfölj än många andra noterade fastighetsbolag. Det rör sig om nybyggen samt om- och nytillbyggnader. Årligen investeras betydande summor och från och med 2019 är målsättningen att produktionsstarta 300 bostäder per år, varav merparten bostadsrätter. Utöver bostäder kommer det även att byggas fastigheter för handel, kontor, hotell och utbildning för att på så sätt skapa en tilltalande och hållbar stadsutveckling. Bolaget driver med egen personal allt från förvärv och idéarbete till konceptutveckling, byggenomförande och förvaltning. Detta anses leda till högre lönsamhet och dessutom vara ett mervärde för kunderna. I Atrium Ljungbergs strategi ingår även att ha lokalt förankrad personal som både vårdar kunderna och sköter fastigheterna på plats.

Intern värdering av fastighetsbeståndet

I enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) ska de noterade fastighetsbolagen marknadsvärdera sina fastigheter varje kvartal. Om värdeförändring har uppstått behöver värdena skrivas upp eller ned vilket direkt påverkar resultatet. De svenska fastighetsbolagen går olika till väga med värderingen, där vissa gör den internt och andra externt via oberoende värderingsinstitut.

Atrium Ljungberg gör i regel en intern värdering av fastighetsbeståndet som sedan kvalitetssäkras externt. Hel- och halvårsvis låter bolaget externvärdera delar av fastighetsportföljen. En fastighet kan inte värderas på samma sätt som andra tillgångar eftersom varje fastighet är unik, till skillnad från exempelvis en aktie. Har det dessutom skett få transaktioner i ett område blir det ännu svårare att få fram ett rättvist verkligt värde.

Istället för att titta på resultatet är det ofta betydligt intressantare att titta på kassaflödet, vilket inte påverkas av icke realiserade värdeförändringar. Detta förklarar att fastighetsbolagen, till skillnad från många andra bolag, även i tider med förlust i många fall kan erbjuda aktieägarna kontinuerliga utdelningar.

Låg belåningsgrad och diversifierad låneportfölj

Då i princip alla fastighetsbolag har stor belåning så blir den finansiella ställningen i högsta grad relevant. Vissa väljer att ingå långa låneavtal och binder lånen med olika löptider. Atrium Ljungberg har en relativt låg belåningsgrad jämfört med andra noterade fastighetsbolag och lånar i huvudsak med olika löptider till bunden ränta, även om en liten del av låneportföljen är rörlig. Bolagets strategi är att sprida ut lånen så att de förfaller förhållandevis jämt under de närliggande 5-6 åren. Även om bolagets främsta finansieringskälla är via banker så använder sig Atrium Ljungberg även av kapitalmarknaden ur diversifieringshänseende genom utestående obligationer och företagscertifikat.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.