Bambusers emission övertecknad – handel på Nasdaq First North 5 maj

16:00 / 27 april 2017 Bambuser Pressmeddelande

Bambuser AB (publ) ("Bambuser" eller "Bolaget") offentliggör idag att erbjudandet till allmänheten att teckna aktier i Bolaget ("Erbjudandet") har övertecknats. Emissionen tillför Bolaget cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 5 maj 2017.

Anmälningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 11 april – 25 april 2017. Erbjudandet omfattade 2 600 000 nyemitterade aktier och priset per aktie uppgick till 9,20 SEK. Emissionsgarantierna har inte behövt utnyttjas. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktieägare i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till cirka 800 stycken.

Genom Erbjudandet ökar aktiekapitalet i Bambuser med 130 000 SEK genom nyemission av 2 600 000 aktier. Efter Erbjudandet uppgår aktiekapitalet i Bolaget till cirka 758 741 SEK och antalet aktier och röster till 15 174 831 .

Hans Eriksson, VD, kommenterar:

"Vi är väldigt glada och stolta över att välkomna ett stort antal nya ägare till bolaget. Det kapital som tillförs gör att bolaget är välkapitaliserat och kan därmed göra de viktiga marknadssatsningar som krävs för att tillvarata den kraftiga tillväxten inom mobil livevideo. Med våra produkter, vår samlade erfarenhet och proof of concept hos ett flertal globala aktörer är det min och ledningens fasta övertygelse att vi ska tillvarata den potential som finns i segmenten Media, Field Services och Applikationsutvecklare.”

Tilldelning

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare kunna få tilldelning. Styrelsen för Bambuser har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som offentliggjordes i samband med Erbjudandet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Första dag för handel på Nasdaq First North

I samband med Erbjudandet har styrelsen för Bambuser ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Planerad första dag för handel är den 5 maj 2017.

Aktiens kortnamn: BUSER

Aktiens ISIN-kod: SE0009663834

Rådgivare

Remium Nordic är finansiell rådgivare till Bolaget och Västra Hamnen Corporate Finance projektledare i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser och Aktieinvest FK agerar emissionsinstitut. 

Viktig Information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bambuser.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.  

Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga im­plementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) och inget prospekt kommer att upprättas i samband med Erbjudandet. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirek­tivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom med­lemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.  

Detta meddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, ”planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseen­de framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller un­derförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, upp­fattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

 

Kontaktinformation

Hans Eriksson, VD

Telefon: 0768-822 502

E-post: hans@bambuser.com

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för livevideo. Sedan 2007 har Bolaget utvecklat en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt att streama livevideo från mobiltelefoner och webbkameror till internet. Bambusers genombrott inträffade under 2010, då Bolagets tjänst användes för att rapportera om oroligheterna i Egypten under parlamentsva-let. Året efter producerades videos via Bambuser och användes i ett flertal tv-sändningar världen över under den s k arabiska våren.Idag är Bambusers tjänst installerad i fler än 50 miljoner telefoner och har under åren nått 100-tals miljoner nyhetskonsumenter via bolag som CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews etc. Sedan 2014 har Bam-buser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att få större spridning av bolagets produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland kunderna finns bland annat bolag som Associated Press, Aftonbladet, NRK, DR, och Deutsche Welle.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.