Komplett skogsserviceföretag

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro.Geografisk koncentrerad produktion

Bergs Timber har varit aktiva inom konsolideringen de senaste åren och idag består bolaget av sex anläggningar. År 2005 förvärvades sågverket i Orrefors, 2007 tillkom träskyddsspecialisten Bitus i Nybro och 2014 förvärvades sågverket i Gransjö. Under 2016 förvärvades sågverket i Broakulla och i början av 2017 förvärvades sågverket i Vimmerby. Genom att ha en geografisk koncentration skapas rationell hantering av såväl råvara som färdigvara.

I Mörlunda och Broakulla producerar klentimmer, medan Orrefors, Vimmerby och Gransjö fokuserar på normaltimmer. Total sågverkskapacitet idag uppgår till 530 000 kubikmeter sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 kubikmeter per år. De biprodukter som erhålls vid sågverken säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle.

När det kommer till råvaran så anskaffas den primärt från områdena kring koncernens sågverk för att minimera transportkostnaden.

Idag är bolaget ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning mot skogsägare till slutavverkningsarbete. 

Marknad

Det pågår strukturella förändringar såväl på hemmaplan som internationellt. Sett till den svenska marknaden så har omstruktureringen av den Sydsvenska sågverksindustrin haft störst inverkan på Bergs Timber. Tidigare har marknaden präglats av en överetablering av sågverkskapacitet. Senaste åren har ett antal sågverk minskat sin kapacitet samt lagts ner.

Internationellt så har trävaruimporten från Kina ökat kraftigt och ser nu ut att etablera sig som en av Sveriges största exportmarknader för sågade trävaror. Under januari till september 2016 ökade Kinas import av trävaror med 20% jämfört med föregående år.

Stor del på export

En stor del av produktion går på export, ca 80 %, där de stora marknaderna utgörs av Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.

Den största delen av bolagets produkter används inom byggnation och följaktligen är de mycket beroende av byggnadsutvecklingen i världen. Såväl den svenska som den amerikanska nyproduktionen av bostäder fortsätter utvecklas starkt samtidigt som den brittiska präglas av de pågående BREXIT-diskussionerna.

Faktorer som påverkar bolagets lönsamhet i stor utsträckningen är exempelvis valutakurser, priset på råvaran samt el. Bolaget arbetar därför aktivt med att hela tiden ha rätt marknads och produktmix samt ett effektivt produktions- och logistikarbete. Under senaste åren har stora investeringar genomförts för att effektivisera bolagets anläggningar samt komma närmare kunderna. Även kostnadsnivån har kommit ned mot bakgrund av sjösatta kostnadsrationaliseringar.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.