Guldprospektering i Sverige

Botnia Exploration

Botnia Exploration är ett svenskt prospekteringsbolag med huvudsakligt fokus på guld, men även andra ädel- och basmetaller så som zink, bly, koppar och silver. Verksamheten är koncentrerad kring Vindelgranseleområdet beläget längs med den så kallade Guldlinjen i norra Sverige. Bolaget innehar ett antal undersökningstillstånd samt en bearbetningskoncession. Målsättning är att utveckla och öka mineraltillgångarna i tillstånden för att därefter antingen avyttra dessa alternativt bedriva småskalig brytning vid lämpliga förhållanden.Bakgrund och motiv

Botnia Exploration startades 2007 utav bolagets nuvarande VD Bengt Ljung och kort därefter inleddes ett intensivt sökande efter mineraliseringsområden. 2009 listades Botnia på Aktietorget och påföljande år förvärvades Hans A Resources AB varvid Botnia tillfördes 12 undersökningstillstånd och däribland guldprojektet Vargbäcken. En provbrytning genomfördes i Vargbäcken under 2012 och samma år påvisades även guldfyndigheten Fäbodtjärn. Projektportföljen innehåller idag drygt 10 projekt, varav en bearbetningskoncession och resten i form av undersökningstillstånd. Genom åren har projektportföljen bestått av ett antal ytterligare tillstånd runt om i norra Sverige men i takt med att de tillstånd som inte uppnått bolagets minimikrav har lämnats tillbaka till Bergsstaten har verksamheten naturligt koncentrerats kring mineraliseringarna i området Vindelgransele, beläget längs med den så kallade Guldlinjen och åtta mil norr om Lycksele i Lappland.

Botnias strategi är att utveckla mineraliseringar och att öka mineraltillgångarna med målsättningen att därefter bedriva småskalig brytning om förhållandena är lämpliga, en metod som ligger ledningen nära till hands givet en betydande erfarenhet inom sprängning så väl som inom brytning. Vid sidan av egen brytning ses även försäljning av tillstånd som ett alternativ. Sett till kommersialiseringen av tillgångarna ser bolaget ett flertal möjligheter; anrikning på plats, samarbeten eller genom försäljning. Verksamheten är uppdelad i tre olika faser där Botnia i nuläget befinner sig i den första fasen, Prospekteringsfasen, vilken efterföljs av de två faserna Gruvstart och Gruvbrytning.

Vindelgranseleområdet

Den bearbetningskoncession som bolaget innehar avser guld- och silvermineraliseringen Vargbäcken och sträcker sig fram till 2028. Vargbäcken omfattar även ett provbrytningstillstånd för 65 000 ton mineralisering och gråberg. 2012 bröt Botnia 8 000 ton vilket genererade 5,5 kilo guld och 0,5 kilo silver. Vargbäckens indikerade mineraltillgång omfattar 380 000 ton med 2,7 gram guld per ton och den antagna mineraltillgången uppgår till 320 000 ton med 2,4 gram guld per ton.

Fyndigheten Fäbodtjärn bedöms innehålla en indikerad mineraltillgång om 111 000 ton med en genomsnittlig guldhalt på 8,5 gram guld per ton. Den indikerade mineraltillgången utgör en bit över hälften av fyndigheten och resterande andel utgörs av 85 000 ton antagen mineraltillgång med en genomsnittlig guldhalt på 5,9 gram per ton. Botnia innehar ett provbrytningstillstånd för Fäbodtjärn avseende 25 000 ton mineralisering och gråberg men givet storleken på, och guldhalten i, den indikerade mineraltillgången så anser bolaget att vikten av en provbrytning för att bedöma Fäbodtjärns kommersiella egenskaper har minskat. En preliminär brytningsplan för Fäbodtjärn är upprättad och Botnias bedömning är att en driftsatt gruva bör kunna ha en årlig produktion kring 30 000 – 50 000 ton och en beräknad livslängd på sju till åtta år. En ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn är sedan tidigare inlämnad till Bergsstaten men för närvarande arbetar bolaget med att komplettera denna med ytterligare material och ambitionen är att skicka in den kompletterade ansökningen inom en snar framtid. Givet att en betydande del av guldvärdet i Fäbodtjärn ligger lättillgängligt i fyndighetens övre del så bedömer bolaget att gruvan bör kunna generera positiva kassaflöden, och såldes lönsamhet, förhållandevis snabbt i projektet.

Mot småskalig gruvdrift

Bolagets primära målsättning är att Fäbodtjärn ska bli ett ekonomiskt lönsamt objekt med eget positiv kassaflöde men vid sidan av fortlöper ett aktivt prospekteringsarbete i Vindelgranseleområdet. Botnia bedömer att det finns gott om potentiellt brytbara tillgångar i området lämpade för småskalig brytning och bolagets ambition är att framöver ansöka om ytterligare bearbetningskoncessioner. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.