Produktion av olja med ny teknik

Cassandra Oil

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med en egen patenterad teknik planerar att producera olja ur kolvätehaltigt material, till exempel "oljesludge", spillolja, uttjänta bildäck, plastavfall, och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.Utvinning av olja från bildäck

Cassandra Oil grundades 2011 av uppfinnaren tillika huvudägaren Anders Olsson med syfte att kommersialisera dennes patenterade reaktorteknologi för att utvinna olja ur kolvätehaltigt avfall. Det första patent som skickades in och registrerades 2010 bygger på en så kallad termisk depolymerisering i kombination med friktion, virvelbäddsfunktion och katalysatoreffekt. Som råvara används exempelvis uttjänta bildäck, plastavfall och oljeslam, det vill säga produkter som i grunden består av olja. I reaktorn bryts bindningen mellan kolvätekedjorna ned och därigenom skapas lätta fraktioner av en olja som bedöms ha motsvarande specifikationer som marindiesel. Reaktorerna byggs för närvarande i två utföranden, 600 kW och 1500 kW. En reaktor av modell CASO 600 har testkörts i Irak och producerat substantiella mängder olja. Ytterligare en reaktor har skeppats till Spanien för testkörning. För närvarande pågår byggnation av ytterligare två reaktorer av modell CASO 600 samt en reaktor av modell CASO 1500.   

Sanering av oljesjöar

Användningsområdet för Cassandras teknologi är brett, men i ett första steg är det framförallt oljesanering av s.k. oljesjöar som kommer stå i fokus. Många raffinaderier saknar kapacitet att förädla de tunga delarna av råoljan, vilket i vissa delar av världen medfört att dessa delar dumpats i naturen. Detta har skett i sådan mängd att stora "oljesjöar" bildats, med omfattande miljöproblem som följd.

Ett urval av industriella samarbetsavtal och förhandlingar

Tomorrow Environment Company (TECO)

En avsiktsförklaring har ingåtts med Tomorrow Environment Company (TECO) avseende etablering av en gemensamägd verksamhet i Saudiarabien. Den huvudsakliga verksamheten ska producera olja från framförallt oljesludge avseende TECO:s licens med Aramco, men även kolväterikt avfall så som kasserade däck. Finansieringen av projektet säkerställs lokalt i Saudiarabien av TECO. Avsikten är att investera minst 37 MUSD under första året och installera teknologi med en årlig kapacitet om minst 350 000 fat.         

Sevens Star

Avtal har ingåtts med Sevens Star, med bas i Turkiet, om att bilda ett joint venture för etablering i Turkiet och Förenade Arabemiraten och för vidare expansion i Mellanöstern. JV-bolaget är 50/50-ägt med säte och huvudkontor i Turkiet. Sevens Star tillskjuter som aktieägartillskott kapital för inköp av en processanläggning av modell CASO 600 med tillhörande nödvändig infrastruktur för driften samt rörelsekapital fram tills dess att processanläggningen satts i kommersiell drift och genererar positivt kassaflöde. Sevens Star tillhandahåller även JV-bolaget lånefinansiering för köp av ytterligare nio processanläggningar. JV-bolaget har exklusivitet avseende Turkiet och Förenade Arabemiraten förutsatt att JV-bolaget köper ytterligare nio processanläggningar av modell CASO 600. JV-bolaget har även förtur att delta i Cassandra Oils övriga projekt i Mellanöstern. För närvarande har betalningsplanen för Sevens Stars förskottsbetalningar förlängts, då Cassandra för tillfället prioriterar leveranserna till Spanien.

Valoriza Servicios Medioambientales (dotterbolag till industrikoncernen SACYR)

Avtal har ingåtts med spanska avfallshanteringsföretaget Valoriza Servicios Medioambientales S.A. (VSM) om ett gemensamt pilotprojekt på VSM:s site i sydvästra Spanien. Cassandra Oil har levererat en processanläggning av modell CASO 600 och VSM tillhandahåller infrastruktur samt plastavfall och däck. Avtalet är för närvarande under omförhandling till följd av oljeprisutvecklingen men bolagen planerar tillsammans att framöver uppgradera processanläggningen genom att implementera uppgraderingar samt installera utrustning för förbehandling av plastråvaran.

PDVSA

Förhandlingar har förts med Venezuelas statliga oljebolag, PDVSA, om att efter slutförandet av den pågående test- och dokumentationsfasen sätta upp ett gemensamt bolag som initialt ska kunna producera 1 000 fat olja per dag och till vilket Cassandra Oil i första fasen ska leverera sex reaktorer av modellen CASO 600. Samarbetet rör initialt processande av tjock olja. Oberoende analys av den producerade oljan från CASO 600 har visat att den uppfyller PDVSA:s kravspecifikation med bred marginal.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.