Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ.), 556017-6612, den 27 april 2017

16:30 / 27 april 2017 Clavister Pressmeddelande

På bolagsstämman som hölls i Clavister Holding ABs lokaler på Sjögatan 6 i Örnsköldsvik idag den 27 april beslutade stämman, i enlighet med förslag i kallelsen, om följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
  • Fastställande av framlagd resultat- och balansräkning för koncernen och bolaget samt beslut om att balansera årets förlust i ny räkning.
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret.
Styrelse och styrelsearvode
  • Beslut om att till nya styrelseledamöter utse Annika Andersson, Sigrun Hjelmquist och Viktor Kovacs*. Sittande styrelseledamöter Björn Norrbom, Ilkka Hiidenheimo, Jan Ramkvist, Göran Carstedt och Peter Dahlander omvaldes. Till styrelsens ordförande valdes Björn Norrbom. Niclas Eriksson avböjde omval.
  • Beslut om att arvode till styrelsen skall utgå med 350 000 kr till ordförande och 160 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda eller uppbär motsvarande ersättning från bolag i koncernen, varmed det totala arvodet uppgår till max 1 470 000 kronor.
Emission av teckningsoptioner
  • Beslut om emission av högst 300 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om högst 1,3% av aktiekapital och röster i bolaget efter full utspädning. Rätt att teckna optionerna skall tillkomma dotterbolaget Clavister AB vederlagsfritt för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i Clavister AB och dotterbolaget Phenixid AB till ett kontant pris per option baserad på optionens marknadsvärde. Bolaget ska till stöd för värderingen inhämta rådgivning från en oberoende aktör.  
Bemyndigande avseende emission av aktier och/eller konvertibler
  • Beslut om bemyndigande av styrelsen att, intill nästa årstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 150 000,00 kronor och motsvarande en utspädningseffekt om högst 6,15% av aktiekapital och röster i bolaget efter full utspädning. 
Instruktioner och riktlinjer
  • Antagande av Instruktion för valberedningen samt Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

För fullständiga förslag till beslut, se kallelse till ordinarie bolagsstämma 27 april 2017, https://www.clavister.com/investor-relations#corporate-governance.

Örnsköldsvik den 27 april 2017

*Annika Andersson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden där hon varit analyschef och portföljförvaltare samt ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Hon är styrelseledamot i KI Holding, KI Innovations, G5 Entertainment och Invisio Communications.

Sigrun Hjelmquist var mellan 1979 och 2000 verksam i Ericsson, där hon 1998-2000 var vd för Ericsson Components med ansvar för de globala affärsenheterna Mikroelektronik, Energisystem och Distribution. Sedan 1998 har hon haft talrika styrelseuppdrag i börsbolag, till exempel IBS, Consilium, Sandvik, Handelsbanken, Fingerprint Cards och Addnode (ordförande 2012-2017). 2001-2003 var hon vice ordförande i Svenskt Näringsliv och hon är nu styrelseledamot bland annat i Saminvest. 

Viktor Kovacs är uppväxt i Chicago, har en BS-examen i Electrical Engineering från Milwaukee School of Engineering men är nu bosatt i Budapest. Han har betydande och global erfarenhet av strategiutformning och implementering i utvecklingsföretag i ICT-sektorn och har haft operativa nyckelroller i EDS Corp (numera HP), Cisco med flera. Han sitter för närvarande i styrelserna för bland andra det londonbaserade EMFC Loan Syndications, som arrangerar finansiering för teknikföretag, och svenska Flexenclosure.

Clavister Investor Relations-kontakt:

Johan Öhman, CEO

Johan.ohman@clavister.com 

Denna information är sådan information som Clavister AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 16.30 CET.  

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.