Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

08:15 / 18 maj 2017 Elverket Vallentuna Pressmeddelande

Elverket Vallentuna AB (publ)
Organisationsnummer 556577-2141

Sammanfattning av första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 80 323 tkr (99 904)
  • EBITDA uppgick till 21 409 tkr (21 740)
  • Rörelseresultatet uppgick till 18 879 tkr (20 374)
  • Resultatet uppgick till 14 994 tkr (16 237)
  • Soliditeten uppgick till 65,3 % (58,6 %)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 32 850 tkr (35 329)

Mildare väder än normalt resulterade i lägre elefterfrågan per kund under första kvartalet. Framför allt var januari månad betydligt varmare än samma period föregående år. Elhandelsverksamheten minskade också planenligt kundportföljen i takt med att mindre lönsamma avtal avslutades. Konsekvensen av de båda faktorerna blev att Elhandelsverksamheten visade lägre omsättning för första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Högre marknadspriser med i genomsnitt +8 öre/kWh för perioden kunde inte kompensera för volymminskningen.

Energimarknadsinspektionen, som reglerar elnätsbranschens intäkter, meddelade i början av april 2017 beslut att den slutligt tillåtna intäktsramen för tillsynsperioden 2012-2015 blev cirka 77 Mkr högre än vad Elverket de facto debiterat sina elnätskunder. Cirka 20 Mkr av underdebiteringen från 2012-2015 debiterades under 2016. Underdebiteringen från tillsynsperioden 2012-2015 äger Elverket, enligt beslut från Energimarknadsinspektionen, rätt att ta ut av kundkollektivet senast under tillsynsperioden 2016-2019. Elverket vänder sig emot beslutet att debitera kunderna senast 2019 och har tillsammans med många andra företag i branschen överklagat myndighetens beslut.

Elnätssegmentets resultat för det första kvartalet är marginellt lägre jämfört med samma period föregående år.

Vallentuna 2017-05-18

Patrik Johansson
Verkställande direktör
Elverket Vallentuna AB (publ)

Ytterligare information lämnas av Patrik Johansson, VD, mobil 073-558 35 63 eller Kristina Molin Blomqvist, CFO, 070-917 92 33. Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: www.elverket.se/finansiella-rapporter/.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.