Förvaltning av kommersiella fastigheter

FastPartner Preferensaktie

FastPartners styrelse beslutade under 2013 att emittera preferensaktier för att kunna finansiera bolagets framtida tillväxt. Bolaget följer i raden av andra fastighetsbolag som har emitterat preferensaktier på den svenska aktiemarknaden.FastPartners mål är att i slutet av 2017 nå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om minst 750 MSEK. Målet ska nås genom utveckling av det egna beståndet genom bland annat ombyggnationer, hyresgästanpassningar, genom utnyttjande av byggrätter samt genom förvärv av framförallt kommersiella fastigheter främst i Stockholmsregionen.

FastPartner emitterade under 2013 1 725 000 preferensaktier och har sedan dess genomfört en tilläggsemission vilket resulterat i att antalet utestående preferensaktier i dagsläget är 1 897 499. Preferensaktierna har företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 20 kronor per preferensaktie förutsatt att bolagsstämman i FastPartner fattar utdelningsbeslut. Utbetalning av beslutad utdelning sker kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning.

Läs fullständigt prospekt här.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.