Ordning och reda för organisationer

Formpipe

Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda i informationsflödet för företag, organisationer och myndigheter. Verksamheten sker inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket är det samlade namnet för affärssystem som hanterar informationsflödet inom ett företag.Enterprise Content Management

Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda för företag och organisationer. Bolaget är verksamt inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket enklast översätts till dokument- och ärendehantering. I och med de ständigt ökande informationsvolymer som vi ser i dagens samhälle räcker inte alltid enkla mappsystem till för organisationer och företag. ECM-system syftar till att systematisera och kontrollera informationsflödet genom att den sätts i ett sammanhang och styrs utifrån fördefinierade processer.

Med ECM-system erhålls därmed en ökad kvalitet både i själva informationen som sådan såväl som i distributionen av informationen, det vill säga avsändare och mottagare. Genom att rätt information kommer till rätt person vid rätt tidpunkt ökar organisationen sin effektivitet och konkurrenskraft. Historiskt har organisationer arbetat mycket med att effektivisera produktionsapparater men i dagen tjänstesamhälle är det istället tjänstemän och deras processer som förväntas hamna i fokus, ett lean-tänk för tjänstemän helt enkelt.

Formpipe arbetar alltså med att utveckla ECM-programvaror och det är just inom utveckling bolaget fokuserar väldigt hårt. Försäljning och implementation på den svenska marknaden sköts sedan en tid tillbaka av certifierade partners, ofta IT-konsulter. Formpipe arbetar dock hårt med att stöjda dessa partners i försäljningsprocessen via egna anställda. I Danmark har bolaget en egen leveransorganisation vilken även till viss del stödjer upp det svenska partnernätverket med ett antal mindre leveranser årligen. Partnernätverket är internationellt men fokus riktas främst mot Norden. Bolaget siktar på att växa såväl organiskt som via förvärv.

Flera produkter inom ECM

Formpipe säljer idag bland annat produkterna Formpipe-W3D3, -Platina -LaserNet, -Life Science, samt Long-Term Archive. På den danska marknaden säljs produkterna Acadre, TAP och TAS. Samtliga är ECM-produkter men täcker på ett effektivt sätt in olika organisationstypers krav och behov. Genom att bygga en diversifierad produktportfölj kan Formpipe även arbeta effektivt mot olika grader av priskänslighet. Bolaget erbjuder också sina produkter som en molntjänst (Formpipe OnDemand)vilket betyder att programvaran ligger på servrar kontrollerade av Formpipe och att kunden istället når sina system via internet.

Formpipes huvudsakliga intäktsmodell är försäljning av licens med tillhörande support- och underhållsavtal, normal 16-20 % av licensvärdet. Licensförsäljningen intäktsförs omedelbart medan support- och underhållsavtalet faktureras i förskott, normalt årsvis, men intäktsförs löpande under perioden som avses. Support-och underhållsavtalen löper så länge kunden använder produkten och är därmed av så kallad återkommande karaktär. Dessa återkommande intäkter står idag för en stor del av Formpipes omsättning och utgör en stabil grundintjäning i bolaget.

Bolaget har även konsultintäkter, framförallt på den danska marknaden men även vissa intäkter i Sverige. I de fall Formpipe säljer sina programvaror som molntjänst, sker faktureringen, likt support- och underhållsavtalen, i förskott och intäktsförs löpande i form av abonnemangsintäkter. Formpipes prismodell är relativt komplex där programvarorna säljs i grundutföranden med en stor möjlighet till detaljanpassningar och tillköp av moduler.

En ung marknad som väntas växa kraftigt

ECM-marknaden är fortfarande relativt ung och det är framför allt offentlig sektor som har tagit det största klivet mot att effektivisera sina administrativa processer. Utvecklingen på den danska marknaden har gått något snabbare och marknaden är mer mogen än den svenska.  I takt med att ECM-området börjar sprida sig till den privata sektorn räknar flera analysinstitut med att vi kan komma att få se tvåsiffrig tillväxt på den underliggande marknaden under de kommande åren. En av grundanledningarna till att ECM blir att alltmer vedertaget begrepp är just den lavinartade ökning av information som vi har sett i samhället under senare år. Andra drivkrrafter bakom tillväxten på ECM-marknaden är de ständigt ökande legala kraven, särskilt då landöverskidande bestämmelser och lagar blir allt vanligare.

Ungefär en tredjedel av bolagets omsättning kommer från den offentliga sektorn i Sverige där bolaget är den marknadsledande leverantören. Denna försäljning är delvis beroende av nationella ramavtal och bestämmelser kring upphandlingar. Formpipes primära områden för expansion omfattar den nordiska marknaden för såväl offentlig som privat sektor. Ett storts steg i denna expansion togs genom förvärvet av danska Traen under 2012. Den privata sektorn beräknas bli alltmer intressant vartefter kunskapen om ECM och vilka effektivitetsbesparingar som är möjliga ökar. Inom den privata sektorn är det framförallt Life Science och Bioteknik som är extra prioriterat då dokumentationskraven är enorma inom denna bransch. Även andra ärendeintensiva och reglerade branscher är av stort intresse, exempelvis Bank&Finans, Försäkringsbolag, Byggsektorn, Livsmedelsindustri etc.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.