Kvartalsrapport 1, 2017

08:23 / 20 april 2017 Lovisagruvan Pressmeddelande

Kvartal 1, januari-mars 2017 i moderbolaget

×   Intäkterna från malmleveranser blev 14,2 MSEK (mot 0 för samma period 2016 genom att leveranserna till Boliden Garpenberg då upphört).

×   Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 6,6 MSEK (-1,0).

×   Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 5,2 MSEK (-2,7).

×   Resultatet efter finansnetto blev 5,1 MSEK (-2,7).

×   Vinsten per aktie blev 1,17 SEK (-0,62).

Inom kvartalet har två av tre planerade båtleveranser skett till Boleslaw i Polen. Kvartalets sista planerade leverans blev några dagar försenad och anlände hamn i Polen först i början av april. Intäkterna blev 14,2 MSEK mot 0 föregående år efter att Boliden slutat ta emot Lovisamalmen.

Produktionen följde plan och lagret ökade därför under kvartalet från 22,3 till 25 kton (12 kton i slutet av mars 2016). Marknadsvärdet på malmlagret är väl över 30 MSEK efter avdrag för fraktkostnaderna.

Fraktkostnaden ligger på en högre nivå genom det längre avståndet men blir genom att det är mest båtfrakt ändå inte så hög. Anrikningskostnaden är lägre än tidigare. Övriga driftkostnader hölls samman-taget på i stort sett oförändrad nivå.

Rörelseresultatet blev 5,2 MSEK (-2,7) och skulle alltså blivit nästen 4 MSEK bättre om ytterligare en båtlast hunnits med i kvartalet.

Investeringarna under första kvartalet uppgick till 0,5 MSEK och avser tillredningar i gruvan.

Likvida medel uppgick till 10,5 MSEK vid periodens slut och checkkrediten har minskats till 3 MSEK.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2017

×   Kvartalsrapport 2, 3 augusti 2017
×   Kvartalsrapport 3, 19 oktober 2016
×   Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 8 februari 2018

Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter och metallprisutveckling. All informationen förmedlas till media av Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se.

Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan arrangera detta på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.