En ledande producent av bostäder

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Arbetet styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutvecklingStark projektportfölj

Magnolia Bostads projektportfölj består av cirka 16 000 lägenheter som primärt är belägna i Storstockholm, Uppsala, Öresundsregionen och Göteborg. Av dessa är cirka 80% hyresrätter och resterande del bostadsrätter. Portföljen består till ca en tredjedel vardera av projekt där det pågår detaljplanarbete, konceptutveckling och byggnation. Under 2015 och 2016 såldes ca 1 600 respektive 2 100 lägenheter och resterande del av projektportföljen förväntas avyttras relativt jämt fördelat under de kommande åren. 

En tydlig förädlingsprocess

Magnolia Bostads förädlingsprocess sträcker sig från att ett projekt identifieras till att bostadsrättföreningen eller fastighetsägare övertar fastigheten. Detta innebär delmoment i form av förvärv, finansiering, konceptutveckling, upphandling av entreprenad och försäljning.  

Gynnsam marknad

Totalmarknaden för bostadsutveckling är gynnsam. Boverket har gjort beräkningen att det råder bostadsbrist i 183 av 290 kommuner, där antalet kommuner med bostadsbrist också är ökande och sett till befolkningen bor 80 % av Sveriges befolkning i en kommun där det råder brist på boenden. Total krävs en produktion om cirka 65 000 nya bostäder om året för att klara efterfrågan innebärande en ökning från dagens nivåer.  

Merparten av Magnolia Bostads produktion består av utveckling av hyresrätter där slutkunden ofta är en institution som investerar i fastigheter. Dessa transaktioner bygger exempelvis på att Magnolia Bostad och berörd part har ingått ett avtal om ett antal projekt redan i förväg. Sett över ett decennium är den genomsnittliga totalavkastningen på bostäder 9,20 %, vilket är högst bland samtliga fastighetsslag. Bostadsmarknaden är samtidigt relativt övriga fastighetsdelmarknader något mer stabil och har historiskt klarat marknadsnedgångar något bättre än övriga tillgångsslag. Adderas ett lågt ränteläge till detta borgar det för en fortsatt god efterfrågan från institutionerna på Magnolia Bostads produkter. För centralt belägna fastigheter i de bästa lägena i Stockholm och Göteborg är direktavkastningskravet nere på 1,75 % respektive 2,10 %, vilket signalerar en fortsatt god marknad. Även bostadsrättsmarknaden ser fortsatt gynnsam ut.

Stabil nivå och lönsamhet i produktionen

En viktig delkomponent är att arbeta med attraktiva lägen, nära kommunikationer i tillväxtorter, vid markinvesteringar.

Genom att balansera hyresrättsproduktion, bostadsrättsproduktion och hotellproduktion uppnår Magnolia Bostad en hög stabilitet i sin affär. Överlag är risken högre i en bostadsrättsutveckling än i en hyresfastighetsutveckling även om riskerna i båda projekten minimeras av att exempelvis inte bygga på spekulation. Detta innebär att Magnolia Bostad säkerställer att det finns en efterfrågan innan projektet inleds och således ställer höga krav på andelen försålda bostäder. Vid en hyresrättsaffär innebär detta att ett slutgiltigt avtal ska ha träffats med en fastighetsägare innan projektet inleds. Samtidigt minimerar Magnolia Bostad byggkostnadsrisken då företaget använder sig av totalentreprenad.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.