Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

15:45 / 20 april 2017 Malmbergs Elektriska Pressmeddelande

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 20 april 2017 fattades följande beslut:
  • Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

  • Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 7,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 24 april 2017. Utbetalning beräknas kunna ske torsdagen den 27 april 2017.

  • Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Pernilla Folke, Johan Folke, Hans Stalleland och Conny Svensson. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 540 kkr att fördelas enligt följande: 180 kkr till styrelsens ordförande och 120 kkr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom koncernen.

  • Till revisionsföretag valdes på ett år Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson. Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.

  • Stämman beslutade att ersättningen till de fem personer som utgör koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

  • Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal om maximalt 800 000.

  • Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2018 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018.

Kumla den 20 april 2017

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

    
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

   
Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 klockan 15.45 (CET).

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.