Delårsrapport januari - mars 2017

12:15 / 20 april 2017 Malmbergs Elektriska Pressmeddelande

Delårsrapport i sammandrag
  • Intäkterna uppgick till 165 829 (161 716) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 15 206 (20 491) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 14 551 (20 175) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 11 289 (15 600) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,41 (1,95) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 628 (27 405) kkr

 
Marknad och försäljning
Intäkterna ökade under perioden januari - mars 2017 till 165 829 (161 716) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 14 551 (20 175) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 24,6 (21,4) procent och soliditeten uppgick till 70,6 (68,7) procent. Resultatet per aktie uppgick till 1,41 (1,95) kr. Resultatet har under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär avseende nyprofilering och ombyggnationer av externa butiker med 3 473 kkr.

Varulager
Varulagret den 31 mars 2017 uppgick till 216 803 kkr jämfört med 181 065 kkr den 31 mars 2016. Den 31 december 2016 uppgick varulagret till 213 482 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 2017 uppgick till 39 (2 100) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 628 (27 405) kkr. Likvida medel uppgick per 31 mars 2017 till 108 166 kkr jämfört med 140 763 kkr 31 mars 2016 och 113 929 kkr 31 december 2016. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (46 858) kkr den 31 mars 2017.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 163 (168) personer den 31 mars 2017. Den 31 december 2016 var antalet anställda 173 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 130 807 (129 493) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 10 201 (16 475) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2016, sid 24, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till 100 (75) kkr under perioden januari-mars 2017. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke AB uppgår till - (-) kkr. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2016, sid 42.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2016. Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2017 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Kumla den 20 april 2017
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Jan Folke
Verkställande direktör

 
Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.

 
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

 
Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 klockan 12.15 (CET).

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.