Kommuniké årsstämma maj 2017, Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

15:34 / 9 maj 2017 Medica Nord Pressmeddelande

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) årsstämma i Jönköping idag den 9 maj 2017 fattades följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2016.
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beslutade att välja Torbjörn Björstrand, Christer Gunnarsson, Lars Kärnerud, Anna Furberg, Thomas Hedner och Bengt Johansson till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2018. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 486 000 kronor, att fördelas bland styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut. I beloppet inkluderas lagstadgade arbetsgivaravgifter.
Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Torbjörn Björstrand till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade vidare om omval av PwC Sweden AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen så att styrelsen i framtiden ska bestå av 5-7 styrelseledamöter.
Samtliga beslut fattades enhälligt.
Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Torbjörn Björstrand till styrelsens ordförande.
Denna information är sådan information som Medical Clinical Nord Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 maj 2017.

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.