MSAB: Rekordår för omsättning och resultat

08:00 / 31 januari 2017 Micro Systemation Pressmeddelande

Micro Systemation AB
Bokslutskommuniké

MSAB: Rekordår för omsättning och resultat

Stockholm, Sverige, 2017-01-31 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Fjärde kvartalet

·     Nettoomsättningen ökade med 10,3 procent till 71,9 (65,2) mkr, (9,1
procent i lokala valutor) 

·     Rörelseresultatet ökade till 21,3 (18,2) mkr

·     Rörelsemarginalen uppgick till 29,6 (28,0) procent (28,8 procent i
lokala valutor) 

·     Resultat efter skatt uppgick till 17,1 (15,9) mkr

·     Resultat per aktie uppgick till 0,93 (0,89) kr

·     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,2 (20,5) mkr

Januari - december

·     Nettoomsättningen ökade med 6,8 procent till 242,4 (226,9) mkr (7,9
procent i lokala valutor) 

·     Rörelseresultatet ökade till 58,5 (56,4) mkr

·     Rörelsemarginalen uppgick till 24,1 (24,9) procent, (24,6 procent i
lokala valutor) 

·     Resultat efter skatt uppgick till 45,4 (45,1) mkr

·     Resultat per aktie uppgick till 2,47 (2,52) kr

·     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52,2 (57,6) mkr

·     Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens
utgång till 123,2 (103,7) mkr 

·     Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning på 2,2 (2,2)
SEK per aktie 

VDs kommentarer

I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 10,3 % till 71,9 (65,2) MSEK och EBIT
steg till 29,6 (28,0) %, vilket är det bästa kvartalet någonsin för bolaget.
För helåret 2016 växte omsättningen med 6,8 % och uppgick till 242,4 (226,9)
MSEK. EBIT för helåret uppgick till 58,5 (56,4) MSEK vilket motsvarar en
EBIT–marginal på 24,1 (24,9) %. Omsättning och resultat gör 2016 till det bästa
året i bolagets historia. Kassaflödet från den löpande verksamheten var
fortsatt starkt och översteg årets resultat efter skatt. 

Under 2016 introducerade vi MSAB Ecosystem. Det är ett system som tar hänsyn
till brottsutredande myndigheters behov av en bred lösning som fokuserar på
polismyndighetens samlade systemkrav. Utvecklingen av systemet är ännu ej
komplett och vissa komponenter kommer att lanseras under innevarande år. Vi har
under fjolåret även genomfört en organisatorisk förändring för att göra våra
egna utvecklings- och säljprocesser ännu mer effektiva. Att vi investerat
kraftigt i organisation och produkter, samtidigt som rörelsemarginal och
kassaflöde är fortsatt goda, visar på affärsmodellens styrka. 

Världen krymper och information når oss allt snabbare tack vare smartare
teknologi och nya sätt att kommunicera. Samtidigt som världen blir allt mer
teknikdriven så blir den också allt mer komplex. Våra kunder, framförallt
polisen, måste kunna arbeta effektivt med att utreda och helst förhindra brott.
Med en fortsatt hög takt på utveckling av nya telefoner och appar förblir
utmaningarna för våra kunder stora. Kunderna kräver och behöver våra innovativa
lösningar för att kunna vara mer effektiva i sitt arbete med att lösa brott. 

FBI-chefen James Comey har sagt “The cell phone is probably the single most
important piece of evidence you will find at a crime scene today”. Tack vare
utvecklingen av ”Internet of Things” kommer antalet digitala enheter som kan
användas för att säkra bevis bara fortsätta att öka. Lägger man till den
explosionsartade utvecklingen av antalet appar och nya nivåer av kryptering
inser man snabbt vilken enorm utmaning våra rättsvårdande myndigheter står
inför. 

Det är denna snabba utveckling som gör att vi fortsätter investera och utveckla
slagkraftiga produkter som kan låsa upp, läsa av, säkra och analysera innehåll
från alla typer av enheter. Oavsett om det är en telefon, USB minne eller
träningsarmband och även om datat är skyddat av olika typer av kryptering ska
vi erbjuda kraftfulla verktyg. Därmed kan våra rättsvårdande myndigheter bli
mer effektiva i sitt arbeta att göra samhället säkrare för oss alla. 

Alla som jobbar på och med MSAB ska vara stolta över vad vi gör. Vi är
världsledande inom mobile forensic. Vårt ledarskap består i att vi förser våra
kunder med de bästa lösningarna för att, varje dag, klara av att utreda och
förhindra att brott sker. Att vara ledande inom vår industri innebär också ett
stort ansvar på strategisk nivå, att vi inte bara förser våra kunder med
potenta produkter utan också att vi skyddar och värnar om den personliga
integriteten. Våra produkter kan ej användas för massövervakning och omfattas
av vissa exportrestriktioner och internationella avtal. Bolaget har även egna
etiska riktlinjer. 

Förutom att sälja produkter har vi valt att också ta en aktiv roll i att samla
våra rättsvårdande myndigheter, olika typer av lagstiftare och andra
teknologiföretag för att skapa en tredje väg på det så omdebatterade ”going
dark”-problemet. Det finns övertygande argument på båda sidor av debatten att å
ena sidan värna om den personliga integriteten och å andra sidan tillåta
effektiva verktyg för rättsvårdande myndigheter. Vi ser det som ett tekniskt
problem som det också finns en teknisk lösning på. Vi har föreslagit en lösning
som vi kallar FACT ”Forenic Access Controlled Technology”. Denna lösning har
blivit publicerad i flera amerikanska tidningar och den har även refererats
till och diskuterats i kongressens utfrågningar bl.a. med representanter från b
la FBI. Vår lösning ses som ett reellt alternativ för att hitta en rimlig
medelväg. 

Under 2017 kommer vi fortsätta arbeta med berörda parter för att driva vidare
vårt förslag, som värnar om integritet såväl som rättssäkerhet. 

MSAB ger inga prognoser men vi ser en marknad i fortsatt tillväxt och vår
målsättning är att växa med lönsamhet, minst i takt med marknaden. Vi utökar
personalstyrkan, lanserar nya produkter med bättre funktionalitet, förbättrar
rutiner och processer samt lyssnar på våra kunders behov. 

Jag ser fram emot ett spännande och utmanande 2017.

Stockholm i januari 2017

Joel Bollö

Verkställande direktör

Media kontakter:

Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom
nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017
klockan 08:00 CEST. 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika,
Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal
distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit
en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100
länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet
att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är
främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är
noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Visa som PDF

Visa orginal från Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm

Denna information skickades av Nasdaq Stockholm http://www.nasdaqomx.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.