MSAB: Tillväxt inleder året

08:00 / 28 april 2017 Micro Systemation Pressmeddelande

Micro Systemation AB
Interimsrapport

MSAB: Tillväxt inleder året

Stockholm, 2017-04-28 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Första kvartalet

·     Nettoomsättningen ökade med 18,2 procent till 55,4 (46,8) mkr (18,6
procent i lokala valutor) 

·     Rörelseresultatet ökade till 5,8 (5,3) mkr

·     Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 (11,3) procent (11,7 procent i
lokala valutor) 

·     Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (3,3) mkr

·     Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,18) kr

·     Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,7 (5,2) mkr

·     Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 124,8 (115,1)

VDs kommentarer

Årets första kvartal ökade omsättningen med 18,2 % till 55,4 (46,8) MSEK och
rörelseresultatet steg till 5,8 (5,3) MSEK, vilket innebär en marginal om
11(11) %. Omsättningsmässigt är detta det starkaste första kvartalet i
bolagets historia. 

Att vi inleder året med en rekordomsättning är givetvis glädjande. Planerade
investeringar i både produktutveckling och marknadsföring har ökat vår
kostnadsmassa, sammantaget är dock resultatet i linje med vår förväntan. 

Marknaden för mobil kriminalteknik är i ständig utveckling. Samtidigt som
telefontillverkarna arbetar med att leverera säkrare telefoner, så ökar behovet
hos rättsvårdande myndigheter att säkra bevis i mobila enheter. 

Mängden telefoner som ska avläsas växer ständigt och därmed måste polisens
avläsningsmöjligheter ökas. Det innebär att tömning av mobiler har flyttat från
kriminaltekniska laboratorier till polisens IT-avdelningar. Vi står nu inför
att avläsning måste kunna göras av varje enskild polisman. Dels för att det är
en tidskritisk åtgärd men också för att den ökande volymen av mobiler ska kunna
hanteras. 

Parallellt med detta har mängden information i varje avläst enhet ökat
väsentligt. Därmed växer även volymen av irrelevant data. Analysen blir därför
allt viktigare och alltmer omfattande. Det ställer stora krav på den som
analyserar men även på infrastruktur i form av lagringskapacitet och
dataöverföring. 

Många kunder som önskar decentralisera hanteringen och öka sin kapacitet
handlar samtidigt upp både datatrafik och lagring och i vissa fall även annan
hårdvara. Det innebär att många av dessa affärer sker via olika
systemintegratörer. 

Vi samarbetar idag med flera olika systemintegratörer och ser att antalet
kommer att utökas och bli allt fler framöver. 

Processen mot decentraliserade lösningar ligger i linje med vår
utvecklingsstrategi och innebär på sikt att vår marknad inte längre är
kriminalteknik utan snarare systemlösningar för brottsutredande myndigheter. 

Jag är stolt och glad för att vi nu har lanserat version 2.0 av vår
analysprodukt, XAMN Spotlight. XAMN Spotlight tar mobile forensic till helt nya
nivåer. Med den nya versionen kan polisen rekordsnabbt hitta relevant
information, skapa egna sökvägar, använda filter och utnyttja en stor mängd ny
banbrytande funktionalitet. Med XAMN 2.0 möter vi inte bara dagens krav utan
ser hur våra kunder kommer att kunna fortsätta sitt effektiviseringsarbete in i
framtiden. 

Fredagen den 7:e april utsattes Sverige för en hänsynslöst grym terroristattack
där oskyldiga fick sätta livet till. Vi på MSAB blev lika chockade och berörda
som alla andra. Vi samlades i vårt uppehållsrum och följde nyheterna. I
blixtbelysning insåg alla hur viktigt vårt arbete är. I ett öppet demokratiskt
samhälle går det självfallet aldrig att skydda sig fullständigt men med
effektiva mobile forensic-produkter kan polisen både förhindra attacker och
lagföra terrorister. 

Att vara verkställande direktör för MSAB känns extra bra när vi vet att vi
arbetar för att skapa ett säkrare samhälle. Vi ska fortsätta att utveckla och
marknadsföra de bästa kriminaltekniska produkterna så att alla ska kunna känna
sig lite tryggare varje dag. Det är en marknad som det är tilltalande att
befinna sig på. 

Stockholm i april 2017

Joel Bollö

Verkställande direktör

Media kontakter:

Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.comDenna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom
nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017
klockan 08:00 CEST. 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika,
Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med
ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna
har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i
över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med
möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod.
Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull.
MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Visa som PDF

Visa orginal från Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm

Denna information skickades av Nasdaq Stockholm http://www.nasdaqomx.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.