Kommuniké från årsstämma 2017 i Mindmancer AB (publ).

08:00 / 26 april 2017 Mindmancer Pressmeddelande

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND 

Vid årsstämma i Mindmancer AB (publ), den 25 april 2017, fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 5 175 724 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016.

Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Göran Wolff och Johan Zetterström. Till nyval valdes Meg Tivéus och Lennart Svantesson. Till styrelsens ordförande valdes Lennart Svantesson.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller sex och ett halvt (6,5) inkomstbasbelopp (61 500 för 2017) att fördela inom sig.

Det registrerade revisionsbolaget EY AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2018. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om direktiv för valberedning.

Marcus Bäcklund 
CEO 
+46 73 380 17 80 
marcus@mindmancer.se 

Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Mindmancer bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång. 

 

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2016 kl. 08:00 CET.

Certified Advisor:  Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.