NFO Drives: Kommuniké från årsstämma 2017 i NFO Drives.

16:56 / 21 april 2017 NFO Drives Pressmeddelande

VD:s redogörelse
Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut:
Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2016 och att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps­året 2016.                          

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Martin Hagbyhn, Malmö, Åsa Agervald, Stockholm, Eva-Britt Grönberg, Lund, och Tomas Ängkulle, Göteborg.

Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes
EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning.

Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@nfodrives.se 

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.