Kvalificerade tjänstemän

Poolia

Poolia är ett bemanningsföretag som är specialiserade på att rekrytera och hyra ut personal inom området kvalificerade tjänstmän i flera europeiska länder. Bolaget verkar inom ett par fokusområden och är aktiva på en marknad som i stor utsträckning följer konjunkturen.Bemanning och rekrytering

Poolia är verksamma inom uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal inom ett antal fokusområden. Huvuddelen av verksamheten är inriktad på så kallad bemanning eller uthyrning av personal. Detta innebär helt enkelt att dagens allt mer snabbrörliga och flexibla företag på ett smidigare sätt kan variera sin personalstryka exempelvis mellan olika geografiska områden eller beroende på konjunkturläge. Det finns olika typer av bemanningsföretag med avseende på grad av specialisering och geografisk närvaro. Poolia beskrivs bäst som en regional specialist som alltså koncentrerar sig såväl geografiskt som kompetensmässigt.

Moderbolaget Poolia AB, där de koncerngemensamma funktionerna ligger, sysselsätter endast ungefär en tiondel av bolagets personalstyrka. Resterade del är så kallade resurskonsulter som hyrs ut till Poolias kunder. Bolaget är verksamt i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland där varje land har en egen landschef. Funktioner såsom försäljning, marknadsföring och personalfrågor sköts separat på de regionala marknaderna.

Kvalificerad personal i fokuserade affärsområden

Poolia fokuserar som sagt på uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. Detta betyder dock inte att man arbetar enbart mot personer i högre befattningar utan snarare att de segment inom vilka man är verksamma generellt betecknas som kvalificerade yrkesgrenar. Bolagets fokusområden är ekonomi, administration, IT och Teknik, vilka i sin tur delas upp i separata affärsområden.

Det talas ofta om att humankapitalet kanske är den allra viktigaste tillgången i ett bolag trots att den inte syns i balansräkningen. I Poolias fall är detta än mer påtagligt då bolaget krasst sätt är ett skal i form av varumärket som fylls med humankapital. Att hålla en god kontakt med personal är därför centralt och medarbetarundersökningar genomförs löpande. Även att få in nya arbetssökande är en viktig del i verksamheten för att trygga ett tillräckligt stort utbud på arbetskraft och för att hitta rätt person till rätt jobb. Poolia har omkring 200 000 aktuella CVn i sina databaser. Poolia fokuserar främst på att växa organiskt och endast i undantagsfall genom förvärv.

Konjunkturen och långsiktiga mål

De naturliga konjunktursvängningar som är ett återkommande inslag i ekonomin kan sägas påverka Poolia på två sätt. Först och främst svängningarna något av en förutsättning för bemanningsföretagens existens då det skapar ett varierade behov av arbetskraft i olika stadier av konjunkturen. Samtidigt ska man veta att bemanningsföretagens försäljning följer konjunkturen väl, såväl uppåt som nedåt. Poolia hyr ut sin personal till såväl privata som offentliga organisationer. Att sprida verksamheten mellan dessa två men även branschmässigt samt mellan små och stora bolag är ett viktigt inslag för att öka den generella riskspridningen i verksamheten.

Poolia har ett par långsiktiga mål som kan vara intressanta att följa upp och bevaka över tid. Bolaget vill vara en av de fem ledande aktörerna inom uthyrning och rekrytering av kvalificerade tjänstemän i Europa. För att öka den långsiktiga lönsamheten i koncernen vill man även fortsätta fokusera på de kvalificerade yrkesgrupperna samt utöka andelen ren rekryteringsverksamhet.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.