Expansivt fastighetsbolag med Stockholm i fokus

Stendörren

Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm med fokus på fastigheter inom segmenten lager och lätt industri.Renodlat fastighetsbolag

Stendörren är ett expansivt fastighetsbolag med fokus på kommersiella lokaler, primärt lätt industri och lager i Stockholmsområdet. Portföljen har sitt ursprung i Kvalitena AB som grundades för 20 år sedan och som bortom sitt ägarskap i D.Carnegie Co även är huvudägare i Stendörren. 

Strategi med tre stöttepelare

Stendörren har som mål att skapa en hög riskjusterad avkastning för sina aktieägare genom sina bolagsaktiviteter och initialt växa kraftigt i samband med detta har bolaget en strategi som grundar sig på tre stöttepelare inom förvärv, förvaltning och utveckling samt ekonomi och finans.

Förvärv
Sett till förvärv eftersträvar bolaget en hög riskjusterad avkastning inom segmenten lager och lätt industri primärt i Stockholmsregionen med en flexibilitet i sina användningsområden

Förvaltning och utveckling
Arbeta med förvaltning och förädling i egen regi, långsiktigt och effektivt, samt fokusera på fastigheter som kan utvecklas genom aktivt arbete. Eftersträva långa avtal strukturer med välrenommerade hyresgäster

Ekonomi och Finans
Bibehålla ett fokus på starka och stigande kassaflöden. Agera proaktivt med bolagets kapitalförsörjning för att hålla en balanserad risknivå i verksamheten och vara positionerat för nya förvärv

Kostnadseffektiv förvaltning till låg risk och hög direktavkastning

Stendörren ämnar bibehålla ett tydligt fokus på kassaflöde och öka sitt förvaltningsresultat. I regel innebär fokus mot lager och lätt industri en relativt låg operativ risk i och med avtalsstrukturen särskilt om detta kombineras med en stark lokal marknad och välrenommerade hyresgäster. Stendörren eftersträvar detta i sin målsättning. Avtalsstrukturen innebär i regel att kontrakten är långa och att en stor del av driften ligger hos kund. Fastigheterna har i regel jämfört med andra segment relativt höga direktavkastningar vilket skapar möjligheter för löpande kassaflöden till nyinvesteringar.

Lager och lätt industri i Stockholmsregionen

Stendörrens fokus är även att arbeta med fastigheter som kan utvecklas genom aktivt arbete för minskade vakanser, hyreshöjningar, hyresgästanpassningar men även exploatering. Stockholms läns befolkning har ökat med 200 000 personer under de senaste 5 åren och 400 000 personer sedan år 2000, understött av en kraftig urbaniseringstrend. Under samma period har utbudet av fastigheter inom lätt/lager industri minskat med 6% i huvudsak på grund av konverteringar av de relativt enkla ytorna till annan användning. Med tanke på denna dynamik begränsas vakansrisken och således även den operationella risken i verksamheten, samtidigt underbyggs förutsättningarna för en positiv hyresutveckling medan de relativt enkla ytorna ger en långsiktig option på eventuella förädlingsarbeten.

Ökad tillgång till finansiell flexibilitet

Bolagets struktur och växande portfölj i kombination med börslistningen skapar möjligheter att bygga en effektivare kapitalstruktur. Bland annat genom att genom att introducera icke säkerställt kapital i finansieringsstrukturen så som preferensaktier eller obligationer. En större portfölj och minskade enskilda hyresgästexponeringar ger också fördelar på banklånemarknaden. Stendörrens finansiella målsättning är en soliditet om minst 35%, en räntetäckningsgrad om 200% och en årlig avkastning på det egna kapitalet om lägst 12%.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.