Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma torsdagen den 27 april 2017

18:00 / 27 april 2017 Studsvik Pressmeddelande

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma torsdagen den 27 april 2017

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att utdelning utgår med 1,00 (0) krona per aktie eller totalt MSEK 8,2 (0), vilket motsvarar 13 procent av koncernens resultat efter skatt för 2016. Tisdagen den 2 maj 2017 är avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas genom Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 5 maj 2017.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Peter Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att även arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs
150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.  

Till revisorer omvaldes PricewaterhouseCoopers AB.

Till ny valberedning valde stämman Stina Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Carina Heilborn (Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelse­ord­förande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings­villkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pål Jarness, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 09

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 18:00 (CEST).

www.studsvik.se

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.