Kommuniké från årsstämma i Trention AB (publ)

17:00 / 18 maj 2017 Trention Pressmeddelande

Trention AB:s årsstämma hölls torsdagen den 18 maj 2017 i Stockholm.

Fastställande av räkenskaper

Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning och att den ansamlade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning.

Styrelse

Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter samt omval av Mats Gabrielsson, Kenneth Eriksson, Rolf Hasselström och Per-Olov Karlsson. Mats Gabrielsson valdes till ordförande för styrelsen.

Vidare beslutades att arvode skall utgå med 150 000 kronor till ordförande och med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bland övriga beslut
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja PwC, med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor, till revisor för bolaget.
  • Årsstämman beslutade att ingen valberedning skall utses inför årsstämman 2018.
  • Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida inom kort. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, VD och koncernchef i Trention, Tel +46 8 466 45 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 17.00.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.