Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB den 27 april 2017

18:30 / 27 april 2017 VBG Group Pressmeddelande

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag är den 2 maj 2017. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2017.

Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 505 000 kr, varav 475 000 kr till styrelsens ordförande, 300 000 kr till vice styrelseordförande och 210 000 kr till övriga ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 100 000 kr att fördelas av styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Louise Nicolin, Peter Augustsson, Jessica Malmsten samt Anders Birgersson. Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med auktoriserad revisor Fredrik Göransson som huvudansvarig.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. I huvudsak innebär riktlinjerna att marknadsmässiga löner och anställningsvillkor skall tillämpas för koncernledningen. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2018, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Johan Lannebo och Per Trygg utgör valberedning.

Vänersborg den 27 april 2017
VBG Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Hansson
Styrelsens ordförande
Tel: 0708- 66 86 10

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm.

Informationen är sådan som VBG Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument samt Börsens Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017 kl 18.30.

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.