Uttalande från Vigmeds oberoende budkommitté med anledning av höjningen av Greiner Bio-Ones offentliga uppköpserbjudandet

08:00 / 20 april 2017 Vigmed Pressmeddelande

Helsingborg den 20 april 2017

Vigmeds oberoende budkommitté rekommenderar fortsatt Vigmeds aktieägare att acceptera Greiner Bio-Ones uppköpserbjudande

Den 27 februari 2017 lämnade Greiner Bio-One GmbH ("GBO"), ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed") att överlåta samtliga aktier i Vigmed till GBO för 1,00 krona kontant för varje aktie ("Erbjudandet").

Den 13 april 2017 offentliggjorde GBO sitt beslut att höja vederlaget i Erbjudandet till 1,20 kronor kontant per aktie[1]. Det höjda Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga utestående 65 749 998 aktier i Vigmed, uppgår till cirka 78,9 miljoner kronor. Det höjda Erbjudandet motsvarar en premie om[2]:
  • 3,4 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 1,16 kronor för Vigmeds aktie under de 30 kalenderdagar som avslutades den 24 februari 2017; och
  • 21,2 procent jämfört med slutkursen om 0,99 kronor för Vigmeds aktie den 24 februari 2017, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Vidare offentliggjorde GBO den 13 april 2017 sitt beslut att förlänga acceptperioden till och med den 27 april 2017 klockan 17.00 samt att samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande skulle kvarstå oförändrade, inklusive bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att GBO blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Vigmed[3].

Den oberoende budkommittén utsedd av styrelsen för Vigmed ("Budkommittén")[4] har tidigare den 27 februari 2017 och den 10 april 2017 enhälligt rekommenderat aktieägarna i Vigmed att acceptera Erbjudandet om 1,00 kronor för varje aktie i Vigmed. För information om Budkommitténs uppfattning om den inverkan som genomförande av Erbjudandet kan ha på Vigmed, i synnerhet sysselsättning, samt sin uppfattning om GBOs strategiska planer för Vigmed och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Vigmed bedriver sin verksamhet, liksom Budkommitténs bedömning av det finansieringsförslag som offentliggjorts av Beijing Topraise Medical Technology och dess partner, vänligen se Budkommitténs uttalanden av den 27 februari 2017 och den 10 april 2017, vilka finns tillgängliga på https://se.vigmed.com/investor/uppkoepserbjudande.aspx.  

Höjningen av vederlaget enligt Erbjudandet påverkar inte Budkommitténs tidigare offentliggjorda uppfattningar och bedömningar, varför Budkommittén enhälligt upprepar sin rekommendation att aktieägarna i Vigmed bör acceptera Erbjudandet från GBO.

___________________

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med materiell svensk lag. Tvist i anledning av uttalandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans.

__________________

Helsingborg, 20 april 2017
Vigmed Holding AB (publ)
Budkommittén

--------------------                                   

Detta meddelande lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 20 april 2017.

  
För ytterligare information, kontakta:
Sten Dahlborg, Ordförande i styrelsen och Budkommittén, tel: +46 708-369 419, budkommitte@vigmed.com

----------------------------------------------------------------------

[1] Om Vigmed, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.
 (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2)[2] Källa för Vigmeds aktiekurs: Capital IQ.
 (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3)[3] GBO har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla detta och andra villkor för fullföljandet av Erbjudandet. För ytterligare information om Erbjudandet, se GBOs pressmeddelande avseende Erbjudandet.
 (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4)[4] Budkommittén består av styrelseledamöterna Sten Dahlborg (ordförande), Thomas Baier och Axel Sjöblad, vilka inte har någon intressekonflikt i förhållande till GBO eller Erbjudandet.

Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.